Van kracht vanaf 1 september 2020.

Deze gebruiksvoorwaarden ("TOU") zijn van toepassing wanneer u digitale oplossingen ("Digitale Oplossingen") gebruikt die worden geleverd door een bedrijf in de DAB-groep, d.w.z. een bedrijf dat direct of indirect eigendom is van DAB Holding Spa ("DAB" of "wij"/"ons"/"onze").

Snelle links

 • Beschrijving van de diensten
 • Aanvaarding van de voorwaarden
 • Ontkenning
 • Gebruikersaccount en gebruik van de digitale oplossingen
 • Onrechtmatig of Verboden gebruik
 • Intellectueel eigendom en gegevens
 • SIM
 • Exportcontrole
 • Vrijwaring
 • Juridische geschillen
 • Overige
 • Specifieke voorwaarden - Vervangen door DAB en DNA Selectiehulpmiddel

Beschrijving van diensten

Door gebruik te maken van de Digitale Oplossingen krijgt u toegang tot informatie en diensten die door DAB worden geleverd.

De Digitale Oplossingen bestaan uit de DAB-webpagina, DAB-toepassingen en andere digitale diensten, en gebruikersaccounts voor dergelijke DAB-oplossingen.

Sommige Digitale Oplossingen zijn mogelijk alleen beschikbaar in bepaalde landen. Sommige Digitale Oplossingen kunnen gratis beschikbaar zijn en andere alleen tegen betaling, of gratis maar met aanvullende diensten tegen betaling; we behouden ons het recht voor om de status van een Digitale Oplossing op elk gewenst moment te wijzigen, maar in geen geval zullen u kosten in rekening worden gebracht voor diensten zonder afzonderlijke kennisgeving en informatie. Voor sommige Digitale Oplossingen kan afzonderlijke aankoop van hardware of apparaten nodig zijn om de Digitale Oplossing te laten functioneren.

Aanvaarding van voorwaarden

De Digitale Oplossingen die DAB aan u levert, inclusief alle updates, verbeteringen, nieuwe functies etc., zijn onderhevig aan de volgende TOU. DAB behoudt zich het recht voor om de TOU op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u bij te werken. De huidige versie van de TOU zal altijd beschikbaar zijn op onze website. Door toegang te zoeken tot de Digitale Oplossingen of de website op enigerlei wijze te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze TOU.

Als u toegang hebt tot de Digitale Oplossingen op basis van een afzonderlijke overeenkomst met DAB (een "Overeenkomst"), zullen de voorwaarden van de Overeenkomst prevaleren boven deze GBV waar voorwaarden tegenstrijdig kunnen zijn.

Voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid. Indien u persoonlijke gegevens van een derde partij deelt of verzamelt, bv. een werknemer, een medewerker of een klant, bevestigt u dat u dit mag doen, en bovendien bent u verantwoordelijk voor het doorsturen van ons Privacybeleid aan deze derde partij, indien van toepassing.

Disclaimer

DAB biedt de Digitale Oplossingen aan als een dienst en, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, uitsluitend voor informatieve doeleinden, in veel gevallen gratis. U dient niet te handelen op basis van informatie verstrekt via de Digitale Oplossingen zonder persoonlijke assistentie van DAB in te roepen. De Digitale Oplossingen kunnen uitsluitend bedoeld zijn voor een professioneel publiek, bijv. professionele installateurs. Hoewel wij hebben getracht de informatie, de software en alle andere diensten in de Digitale Oplossingen zo nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen de Digitale Oplossingen fouten of omissies bevatten waarvoor wij elke aansprakelijkheid afwijzen. Het materiaal en de inhoud van de Digitale Oplossingen wordt geleverd "zoals het is", en zonder garantie van welke aard dan ook.

Noch DAB, noch een van haar filialen zijn verantwoordelijk voor enige schade aan of verlies van hardware, software of bestanden, veroorzaakt door het gebruik van de Digitale Oplossingen of elementen gedownload of gebruikt van/in de Digitale Oplossingen. DAB geeft dan ook geen garantie dat de Digitale Oplossingen of diensten die in de Digitale Oplossingen worden aangeboden, hetzij door DAB of namens DAB (met inbegrip van gratis softwaredownloads), aan uw eisen zullen voldoen of ononderbroken, tijdig, veilig of zonder fouten zullen zijn, of dat de Digitale Oplossingen of de door DAB gebruikte servers vrij zijn van virussen of bugs of volledig functioneel of accuraat zijn. DAB spant zich in om de Digitale Oplossingen en hun werking te onderhouden, maar DAB is niet verantwoordelijk en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken die kunnen bestaan in de Digitale Oplossingen of de werking van de Digitale Oplossingen.

DAB kan links naar andere websites verstrekken of applicaties van derden beschikbaar stellen. Uw gebruik van dergelijke websites en/of applicaties van derden is voor uw eigen risico.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een Contract, verkoopmateriaal of andere officiële documenten van DAB, zijn de Digitale Oplossingen niet fouttolerant en zijn ze niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld om apparatuur te besturen in gevaarlijke omgevingen die fail-safe prestaties vereisen, zoals bij de werking van nucleaire faciliteiten, luchtvaartnavigatie of communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, directe levensondersteunende machines of wapensystemen, elk militair gebruik waarbij het falen van de Digitale Oplossing(en) kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade.

In geen geval zal DAB of een van haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige incidentele schade, gevolgschade of schadevergoeding met een punitief karakter.

Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toestaat. Dientengevolge zijn sommige van de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. De aansprakelijkheid van DAB en de aan haar gelieerde ondernemingen wordt echter beperkt of uitgesloten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van DAB of een van haar gelieerde ondernemingen jegens u hoger zijn dan het bedrag dat u, indien van toepassing, hebt betaald voor het gebruik van de Digitale Oplossingen.

Gebruikersaccount en gebruik van de Digitale Oplossingen

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in DAB onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. DAB is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, met of zonder uw medeweten.

DAB mag en zal erop vertrouwen dat iedereen met toegang tot uw account de juiste autorisatie heeft om namens u te handelen.

U bent volledig verantwoordelijk voor het verstrekken en onderhouden van alle informatie of gegevens die door u aan DAB moeten worden verstrekt ten behoeve van de Digitale Oplossingen, bijv. contactgegevens, factureringsinformatie, wijziging van toestemming/rol, etc., en voor de juistheid van dergelijke informatie. Indien u informatie of gegevens aan DAB verstrekt namens of met betrekking tot een derde partij, of indien u de Digitale Oplossingen gebruikt om apparatuur aan te passen, te kalibreren of anderszins te beïnvloeden namens of met betrekking tot een derde partij, zult u dit alleen doen indien naar behoren geautoriseerd door de derde partij in kwestie.

Onwettig of Verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de digitale oplossingen, zult u de digitale oplossingen niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze GBV. U mag de Digitale Oplossingen niet gebruiken op een manier die een DAB-server, of de netwerken die zijn verbonden met een DAB-server, zou kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten, of die het gebruik van Digitale Oplossingen door een andere partij belemmert. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot Digitale Oplossingen, andere accounts of een DAB server, door middel van hacking of andere middelen. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een wijze die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via de Digitale Oplossingen.

U mag niet opzettelijk virussen, trojans, wormen of ander materiaal introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

U mag de Digitale Oplossingen niet gebruiken op een manier die kan worden beschouwd als of die inhoud bevat die illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy, inbreukmakend op intellectuele-eigendomsrechten, als spam of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is. U mag de Digitale Oplossingen niet gebruiken voor reclame- of marketingdoeleinden, tenzij in overeenstemming met een Overeenkomst.

Intellectueel eigendom en gegevens

De Digitale Oplossingen en elk van de elementen waaruit zij bestaan, met inbegrip van met name het grafische charter, de gegevens, de software, de teksten, de logo's van de Digitale Oplossingen, zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.

DAB verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de Digitale Oplossingen te gebruiken zoals gespecificeerd voor elke Digitale Oplossing. U mag de Digitale Oplossingen niet kopiëren, decompileren, aan reverse engineering onderwerpen, demonteren, proberen de broncode ervan te achterhalen, wijzigen of er afgeleide werken van maken.

DAB verkrijgt niet de eigendom van gegevens die u aan de Digitale Oplossing verstrekt. Op basis van de Overeenkomst (indien van toepassing) en anderszins, op basis van deze TOU, verkrijgt DAB: (i) een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie om uw gegevens te gebruiken om de Digitale Oplossing beschikbaar te stellen; en (ii) een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, onbeperkte, royaltyvrije licentie om geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor welk doel dan ook.

Dergelijke (niet-persoonlijke) gegevens kunnen apparatuurgegevens omvatten met betrekking tot pompen, boilers, verwarmingssystemen en andere soorten apparatuur die direct of indirect zijn geïntegreerd met de Digitale Oplossingen; apparatuurgegevens omvatten bijvoorbeeld productserienummers, waterdebiet en -druk, water- en afvalwaterafvoer, stroomverbruik, temperatuur, andere gebruiks- of sensorgegevens, foutmeldingen, onderhoudsstatus, in behandeling zijnde servicebezoeken, gebruikslogboeken, enz.

SIM

Dit onderdeel is van toepassing wanneer u een SIM-kaart met een dataverbinding direct of indirect van DAB ontvangt of gebruikt.

U mag de dataverbinding alleen gebruiken om de in het Contract beschreven Digitale Oplossingen te ontvangen. U mag de dataverbinding niet gebruiken in strijd met het gebruikelijke gebruik of op een wijze die schade of ander ongemak voor DAB of anderen veroorzaakt. Voorbeelden van verboden gebruik zijn: (i) proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot aangesloten netwerken of computerbronnen in het netwerk en de IT-infrastructuur; (ii) vernietigen, vervormen of ongeoorloofd gebruik maken van de informatie in netwerken of it-systemen die door de dataleverancier ter beschikking worden gesteld; (iii) de dataverbinding gebruiken om spam-mails te versturen; (iv) netwerkaanvallen of aanvallen op computersystemen plegen; (v) het verspreiden van computervirussen of het schaden van de veiligheid van internetinformatie; (vi) het gebruik van de digitale oplossingen op een zodanige wijze dat de kwaliteit van de digitale oplossingen wordt aangetast of het vermogen van de leverancier om de dataverbinding of het gebruik van de dataverbinding door andere klanten en gebruikers te leveren, wordt verstoord.

U zult de SIM-kaart niet verwijderen uit de apparatuur waarin deze door DAB is geleverd. Dit laat onverlet dat u de gehele printplaat mag vervangen door een vervangende printplaat van DAB. U dient de vervangen printplaat (incl. SIM-kaart) te vernietigen of aan DAB te retourneren.

U zult DAB zonder onnodige vertraging informeren als u van mening bent of reden heeft om aan te nemen dat een onbevoegde derde gebruik maakt of heeft gemaakt van uw dataverbinding.

Behoudens de toepasselijke wetgeving kan DAB de dataverbinding gebruiken om te controleren of de SIM-kaart actief is, d.w.z. of de apparatuur online of offline is, en om u te voorzien van software updates indien dit wettelijk verplicht is.

Exportcontrole

U erkent dat de Digitale Oplossingen onderworpen kunnen zijn aan exportcontrole en handelssanctieregelgeving, met inbegrip van bijvoorbeeld regelgeving van de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten van Amerika, en dat de export, wederuitvoer, overdracht, heroverdracht of transmissie van de Digitale Oplossingen ("export/re-export") daarom beperkt kan zijn. U stemt ermee in alle toepasselijke exportcontrole- en handelssanctieregelgeving na te leven bij uw gebruik en verwijdering van de Digitale Oplossingen, bijvoorbeeld door relevante export-/importvergunningen te verkrijgen en gesanctioneerde personen en entiteiten geen toegang te verlenen tot de Digitale Oplossingen. De Digitale Oplossingen mogen niet worden gebruikt voor - of in verband met - nucleaire of militaire/wapen doeleinden.

Vrijwaring

U zult DAB (met inbegrip van aan haar gelieerde ondernemingen) vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor elke aansprakelijkheid, claim, verlies en onkosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en onkosten, die verband houden met uw schending van deze GBV of uw gebruik of misbruik van de Digitale Oplossingen.

Juridische geschillen

Deze GBV en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de digitale oplossingen of de interpretatie van de GBV zijn onderworpen aan de wetten van Denemarken, met uitsluiting van de regels inzake conflicterend recht. De exclusieve locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze GBV is de rechtbank van Padua.

Indien de wetten die van toepassing zijn op deze voorwaarden op een later tijdstip zodanig geïnterpreteerd of gewijzigd worden dat één of meerdere van de clausules ineffectief of ongeldig worden, zal dit niet de ongeldigheid van de voorwaarden in hun geheel tot gevolg hebben.

Diversen

DAB behoudt zich het recht voor om de Digitale Oplossingen op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder oorzaak of kennisgeving. DAB behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de Digitale Oplossingen door u, uw toegangsbeheerder of een van uw geautoriseerde gebruikers op elk gewenst moment te beëindigen, zonder oorzaak of kennisgeving. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kan DAB uw toegang tot de Digitale Oplossingen op elk moment opschorten of beëindigen als u een van de TOU schendt.

Als DAB een bepaalde bepaling niet afdwingt, ziet DAB niet af van zijn recht om dit later wel te doen. Als een rechtbank oordeelt dat een van de voorwaarden niet van toepassing, ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige voorwaarden van kracht. DAB mag deze overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen aan elke juridische entiteit binnen de DAB Groep.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN - Vervangen door DAB en DNA-selectiehulpmiddel

Specifiek voor de Digitale Oplossingen "Vervangen door DAB" en "DNA Selectiehulpmiddel", gaat u ermee akkoord dat:

Het doel van deze Digitale Oplossingen is om een mogelijk vervangend product/nieuw product voor te stellen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie zodat de Digitale Oplossing de suggestie kan doen en u wordt erop gewezen dat onjuiste informatie het resultaat kan beïnvloeden. De Digitale Oplossing vermindert of elimineert niet uw verplichtingen van het maken van uw eigen professionele beoordelingen en conclusies of, als u geen professional bent, het verkrijgen van een professionele evaluatie over de vraag of een bestaand product kan worden vervangen door het product voorgesteld door de Digitale Oplossing, aangezien DAB geen inzicht heeft in de specifieke systemen, bijvoorbeeld boilers, en bijgevolg over de vraag of de voorgestelde vervanging in het specifieke systeem geschikt is voor het doel. Het voorgestelde product/vervanging is slechts een suggestie van DAB die uitsluitend gebaseerd is op het product. U bent verantwoordelijk voor de evaluatie van het vervangende/de nieuwe product en ervoor te zorgen dat het (vervangende) product werkt met het bestaande systeem, bijv. de ketel. U kunt als fabrikant van het systeem worden beschouwd als het systeem als gevolg van de vervanging van het product als nieuw wordt beschouwd, en als gevolg daarvan kunt u onderhevig zijn aan de afgifte van een conformiteitsverklaring of iets dergelijks onder de toepasselijke wetgeving. Het product mag alleen worden vervangen/geïnstalleerd door een professionele installateur. Daarnaast geldt het volgende voor "Vervangen door DAB":

U mag de constructie van een geïntegreerd systeem (bijv. een boiler, een zonneverwarmingssysteem enz. dat een geïntegreerde pomp bevat die moet worden vervangen) niet wijzigen of anderszins veranderen als onderdeel van het vervangingsproces. U mag niet beginnen met de vervanging of moet ervan afzien als de bestaande voedingskabel van de pomp in een geïntegreerd systeem niet lang genoeg is of als de voedingskabel wordt verlegd waardoor de installatie onveilig wordt. U moet controleren of de juiste aardlekschakelaar (aardlekschakelaar) is geïnstalleerd voordat u tot vervanging overgaat. Voor zover u ervoor kiest om "Vervangen met DAB" en "DNA Selectiehulpmiddel" te openen en te gebruiken, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot plaatselijke wetten.